Kulturák odpojili od tepla a elektriny: Retro Music & Coffee až do odvolania zatvorené

04.03.2022 14:00
Vážení návštevníci Kultúrneho centra Cooltajner, kaviarne Retro Music & Coffee a klienti integrovaného odberového miesta Cooltajner – Retro,
dnes, 4.3.2022 v dopoludňajších hodinách boli naše prevádzky odpojené od elektrickej energie, a to bez predošlého upozornenia. O možnosti vzniku tejto situácie sme boli upovedomení v tomto týždni, nepredpokladali sme však, že k takejto situácii dôjde.
Nie je v našom záujme ani časových možnostiach pátrať, prečo k tejto situácii došlo a kto za ňu nesie zodpovednosť. Treba podotknúť, že za celé osemročné pôsobenie Retra a následne Cooltajneru sme ako subjekty podnájmu vždy všetky svoje záväzky ohľadom nájomného a energií platili riadne a včas v plnej výške, a to voči všetkým subjektom, ku ktorým sa viažu naše právne záväzky.
Je pre nás poľutovaniahodné, že táto situácia nastala práve v čase, keď mobilné odberové miesto aj po vrchole pandémie zabezpečuje značnú časť bezplatných PCR testov pre obyvateľov okresu Považská Bystrica, a mnoho ráz aj pre občanov iných okresov, ak v nich nie sú dostatočné kapacity.
Dvojnásobne preto, že v čase vojnového konfliktu na Ukrajine sme ako kultúrno-spoločenské centrum pracovali na realizácii a príprave ďalších spoločenských a podporných podujatí pre vojnových utečencov z Ukrajiny. Ozývali sa nám umelci, s ktorými sme plánovali usporiadať benefičný koncert, premietania, diskusie, chceli sme ponúknuť naše priestory pre systematickú pomoc ľuďom z Ukrajiny, ktorí prichádzajú do nášho mesta.
Zároveň sme chceli po uvoľnení opatrení konečne ponúknuť kultúrne a spoločenské vyžitie, ktoré nám pre zlepšenie našej psychickej pohody tak veľmi chýbalo. Rovnako pre nás bolo dôležité opäť reštartovať bar, ktorý dlhé mesiace nemohol normálne fungovať. S poľutovaním však musíme konštatovať, že ani jedno sa nedá realizovať bez elektrickej energie, za ktorú sme vždy včas a riadne platili.
Neprislúcha nám hodnotiť situáciu ohľadom domu kultúry. Nám vždy išlo práve o to, aby bol tento kultúrny svätostánok zachránený aj pre budúce generácie Považskobystričanov. Vždy sme sa svojou trochou snažili aspoň o základnú údržbu a čistotu v okolí, snažili sme sa kontinuálne poukazovať na to, že sa nám pred očami stráca svojho času najmodernejší a jedinečný dom kultúry.
Ostatné incidenty posledných týždňov, ako vylomené dvere na sále kultúrneho centra či opakované poškodenie internetového pripojenia, rovnako ako ten dnešný s odpojením od elektrickej energie, budeme, či skôr chceme aj naďalej považovať za náhodné udalosti, ktoré sa pri manažmente prechodu vlastníckych práv budovy udiali bez akéhokoľvek úmyslu. Dnešná udalosť však vážne vyúsťuje aj do potenciálnych materiálnych škôd, či už na neschopnosti vykonávať svoju podnikateľskú činnosť, potravinách na prevádzke, či znehodnotenia materiálnej základne na odberovom mieste, rádovo v tisícoch eur.
Od začiatku prevodu budovy do rúk nového majiteľa sme všetkým stranám ponúkli súčinnosť, a zo strany Mesta Považská Bystrica dostali opakované ubezpečenie, že na našu činnosť nebude mať zmena majiteľa domu kultúry výrazný dopad. Chceme preto veriť, že to tak aj naozaj bude, a aj dnešný problém bude čo najskôr vyriešený.
Najmä preto, aby sme vám vedeli poskytovať zdravotnú starostlivosť v čase doznievajúcej pandémie – čo je zvlášť pre ľudí s nevyhnutným PCR testom pred operáciou veľmi dôležité, aby sme vám mohli opäť prinášať kultúrne, umelecké a spoločenské formáty pre vnútorné obohatenie a psychický relax, aby sme mohli pomáhať ľuďom, ktorí to teraz najviac potrebujú, a taktiež, aby ste si k nám mohli prísť posedieť na kávu či na pivo a zdieľať udalosti svojho života.
Na záver chcem v tejto situácii ubezpečiť všetkých občanov s naplánovanými PCR testami, že mobilné odberové miesto bude vykonávať odbery aj naďalej bez obmedzení, už teraz pracujeme na zabezpečení náhradných zdrojov energie a logistky, aby sa vás dnešný incident nijakým spôsobom nedotkol.
Za celé tímy Kultúrneho centra Cooltajner, kaviarne Retro a odberového miesta Cooltajner – Retro vám želám pokiaľ možno pokojné dni.
Tomáš Bořuta, konateľ spoločnosti Retro World s. r. o. a výkonný riaditeľ KC Cooltajner